نظر رتبه های برتر در رابطه با نحوه مطالعه درس ریاضی